AdForm Image

Alibey Hotels & ResortsAli Bey Resort Sorgun etkinlik takvimi güncellendi!Alibey Hotels & Resorts

İnsan Kaynakları
Kurumsal
 • İnsan Kaynakları

  İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası

  • İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası

   Ali Bey Hotels & Resorts

   İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası

   Ali Bey Hotels & Resorts, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını sürdürülmesini ve insan haklarının korunmasını en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, insan haklarına saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların gelişiminin, bağlılığının ve özgür yaşam şartlarının arttırılması hedeflenmektedir.

   Aşağıdaki uygulama esasları, Ali Bey Hotels & Resorts tesislerinde insan hakları ve insan kaynakları uygulamalarına ilişkin temel ilkeleri taahhüt etmektedir.

   Uygulama Esasları;

   1.   Ali Bey Hotels & Resorts, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (“ILO”) çalışma hakları, insan hakları ve sosyal adalet gibi temel ilkeleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke, sözleşme ve prensiplerin gereklerini yerine getirme konusunda özen gösterir.

   2.   Ali Bey Hotels & Resorts, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamındaki temel insan haklarına ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla çalıştırma, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü ilkeleri gibi uluslararası düzeyde tanınmış insan haklarına saygı duyar ve uygular.

   3.   Ali Bey Hotels & Resort çalışanlar ile işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlar.

   4.   Ali Bey Hotels & Resorts, çalışanlarıyla ilgili verdiği tüm kararları; ırk, din, dil, mezhep veya herhangi bir inanış, cinsiyet, zihinsel veya bedensel engel, yaş, kültürel veya sosyal sınıf farklılıklardan bağımsız olarak verir. Çalışanlarına yönelik veya onlar arasındaki her türlü ayrımcılığı reddeder ve ifade özgürlüklerine saygı duyar.

   5.   Ali Bey Hotels & Resorts çalışanların kişisel verilerinin korunması amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklerini uygular ve çalışanların kişisel verilerinin 3. şahıslar tarafından ihlal edilmesini önleyici kurallar koyar.

   6.   Ali Bey Hotels & Resorts Çalışanlarına güvenli ve her türlü kötü muamele, ayrımcılık, istismar, suiistimal veya şiddetten uzak bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt eder. Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır, bu suça Ali Bey Hotels & Resorts tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Ayrıca, kötü muamele, ayrımcılık veya taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmez.

   7.   Ali Bey Hotels & Resorts faaliyet gösterdiği alanlarda tüm insanların haklarına saygı duyar. İnsan hakları üzerindeki olumsuz etkileri tespit etme, bu etkilerden kaçınma, onları en aza indirme ve/veya onları hafifletme yönünde uygun adımları atar.

   8.   Ali Bey Hotels & Resorts çocuk işgücünü şirket bünyesinde kesinlikle çalıştırmaz, zorla ya da cebri çalıştırmayı kabul etmez. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde yer alan zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma gibi konuları gözeterek Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına uyumlu şekilde faaliyetlerini yürütür.

   9.   Ali Bey Hotels & Resorts un çalışanlara yönelik Uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

   10.   Ali Bey Hotels & Resorts insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer- ücretlendirme, performans yönetimi, işten ayrılma, ödüllendirme, sosyal haklar gibi temel insan kaynakları süreçlerinin açık ve şeffaf bir şekilde çalışanlar ile paylaşılmasını ve adil olmasını sağlar.

   11.   Ali Bey Hotels & Resorts yüksek performans kültürünü benimseyerek, eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler. Çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla düzenli olarak eğitim faaliyetleri düzenler.

   12.   Ali Bey Hotels & Resorts Açık ve şeffaf iletişim kanallarını tüm çalışanlarının kullanımına sunarak onların görüş ve önerilerini alır. Öneri ödül sistemi ve şikayet prosedürü kapsamında değerlendirerek, çalışanların şirketin gelişimine katkı sağlamasını ve yaratıcılığını teşvik eder.

   13.   Ali Bey Hotels & Resorts tüm paydaşları ile olan sözleşmeye dayalı taahhütlerinde, onları da bu politika bildiriminde yer alan ilkelere uymaya teşvik eder.

   14.   Ali Bey Hotels & Resorts engelsiz turizm uygulamaları geliştirerek, engelli bireyleri (personeli) hayata daha çok dahil etmek için engelleri kaldırmaya yönelik gereklilikleri uygular ve destekler.

   15.   Ali Bey Hotels & Resorts İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları politikasının kurallarına aykırılığı tespit edilen davranışlara ilişkin olarak, Personel Yönetmeliği ile İş Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve prosedürleri çerçevesinde, iş sözleşmesinin feshine kadar varabilecek, gerekli disiplin cezası uygular. Yasal koşulların oluşması halinde adli makamlara bildirir.

   16.   İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası Ali Bey Hotels & Resorts bünyesinde yer alan kurum içi iletişim kanallarında, eğitim programlarında ve personel yönetmeliğinde yer alır. Tüm çalışanlar iletişim kanalından bilgi sahibi olur, personel yönetmeliği el kitabı kendilerine tebliğ edilir ve eğitim programlarına katılır.

   Hakan Öztürk

   Turizm Genel Koordinatörü

  Ali Bey Hotels & Resorts Ailesine Katılın

  Ailelere ayrıcalıklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan Ali Bey Hotels & Resorts’de çalışanlar da birbirine gönül bağı ile bağlıdır. Ailemizi büyütürken, sorumluluk sahibi, vizyon ve misyonumuzu benimseyen, konusunda uzman, kendisini bu ailenin bir parçası olarak görebilen kişileri tercih ediyor; iş arkadaşlarımıza gelişime açık, güvene dayalı, değerlendirmelerin adil ve demokratik bir şekilde yapıldığı bir çalışma ortamı sunuyoruz.

  Sen de bu sıcacık aile ortamında yer almak, bilgi ve becerilerinle başarılarımıza ortak olmak istiyorsan, özgeçmişini bizimle paylaşabilirsin.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında "Çalışan Adayı Aydınlatma Metni'ni" buradan okuyabilirsiniz.