AdForm Image

Alibey Hotels & ResortsAli Bey Resort Sorgun etkinlik takvimi güncellendi!Alibey Hotels & Resorts

Gizlilik Politikası
Kurumsal
 • Gizlilik Politikası

  Kişisel Verileriniz Koruma Altında

  Ali Bey Hotels & Resorts olarak; bünyemizde bulunan tüm otellerde, tarafımızca sunulan veya tarafınızca talep edilen hizmetlerden yararlanmanız sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerin korunmasına önem göstermekteyiz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel bilgilerinizin ne şekilde toplanacağını, işleneceğini, paylaşılacağını ve saklanacağını işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası” ile dikkatinize sunmaktayız.

  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması

  Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla talep ettiğimiz, kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel bilgiler (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb.) Ali Bey Hotels & Resorts tarafından toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Topladığımız tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmekte; bu verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla şirketimizce her türlü idari ve teknik önlem alınmaktadır.

  • Sitemiz üzerinden rezervasyon yapmanıza ve sözleşme kurmanıza olanak sağlamak,
  • Satın aldığınız, talep ettiğiniz hizmetler veya bilgi edinme, öneri ve şikayet gibi konularla ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,
  • İlginizi çekebilecek tanıtım, duyuru ve fırsatları paylaşmak,
  • Ali Bey Hotels & Resorts tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak,
  • Ürün tercihlerinizi belirleyerek sizi ilgilendirebilecek içerikleri oluşturmak ve sizlerle paylaşmak,
  • Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
  • Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

  Kişisel verilerin korunmasına yönelik alınan önlemlere karşın, herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda Ali Bey Hotels & Resorts olarak durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğiz.

  Kişisel Verilerin Paylaşılması

  Şirketimizde toplanan kişisel veriler gizlilik sözleşmeleri eşliğinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarılabilmektedir:

  • Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimizle, Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. grup şirketlerine, hissedarlarımıza,
  • Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

  Kişisel Veriler Kanunu kapsamında

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  Ali Bey Hotels & Resorts olarak; bu haklarınızı kullanabilmeniz için sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırız. Haklarınızı kullanmak için sales@alibey.com adresine tüm taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.